ตราประจำโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา    

ระบุวันที่ต้องการค้นหา

Username
prefix
name
surname
telephone
2423
นางสาว
เบญญาภา
เพชรวิชิต
0859161151
2103
นางสาว
อัญชรีย์
มีแสง
0815981720
2105
นาง
จันทร์นิพา
ขวยไพบูลย์
0813679045
2108
นางสาว
จิราภรณ์
ทลิกรรณ์
0833951374
2111
นาง
ยุพาพร
เกิดขุมทอง
0911063415
2112
นาย
ธิรพงษ์
คงด้วง
0936619916
2114
นาย
ณฐนน
ก๊งหวั่น
0945910988
2115
นางสาว
ณัฐชยา
พรหมสุภา
0881682952
2202
นางสาว
พิมพ์ใจ
ทองเรือง
0878936740
2208
นาย
จงรักษ์
บำรุงวงศ์
0897272172
2216
นาย
เจนณรงค์
พันทวี
0878365080
2220
นางสาว
กุลธิดา
ฉิมคล้าย
0954399183
2221
นาง
อัญวีณ์
หนูอุไร
0981535542
2222
นางสาว
ภมร
สุขศรีแก้ว
0842473478
2223
นาง
วานีดา
ทองปัสโนว์
0812700608
2224
ว่าที่ร้อยตรีหญิง
รพีพรรณ
จันทร์คง
0822887085
2227
นางสาว
นิชาภา
รัตนถาวร
0957795588
2230
นาย
อัครพล
ศรีฟ้า
0941483684
2311
นาย
เดชศรี
สุวิรัตน์
0805288247
2313
นาย
สุรศักดิ์
ศรีขวัญ
0833497208
2317
นางสาว
พัชริณี
สมผล
0937517903
2321
นางสาว
นวียา
ปักษิณ
0902165111
2323
นางสาว
จตุพร
เฝือชัย
0952614238
2324
นางสาว
ชมพิชาน์
คงสิบ
0647302982
2326
นางสาว
ซูไบดะห์
มะดือเร๊ะ
0896540574
2327
นางสาว
นพวรรณ
แก้วโกสุม
0995248682
2328
นาย
รัฐพงศ์
ช่วยชู
0867358795
2329
นางสาว
รัชฎาพร
เอียดรอด
0942020050
2330
นาย
สันติ
สีตะพงศ์
0955574179
2712
นาย
ภราดร
ไชยเขียว
0852106145
2717
นางสาว
จิราพร
บุญเหลือ
0847464726
2723
นาย
อิศรเกษม
สีหะวงษ์
0837400815
2725
นาย
วรรณศักดิ์
บุญชู
0887534798
2726
นาย
วรัญญู
ทองถึง
0851919201
2728
นาง
ลักขณา
นาคสมวงษ์กุล
0803694639
2405
นางสาว
ปาลินี
เพชรทอง
0816062724
2513
นาย
วีระศักดิ์
ดำสุทธี
0936573749
2422
นางสาว
พรเพ็ญ
หาญชนะ
0870728077
2416
นาย
ธีรรัตน์
โคตรพันธ์
0822853122
2417
นาย
ณัฐกิตติ์
สารสุข
0810711380
2418
นางสาว
จิตชนก
ประชุมทอง
0870839902
2419
นางสาว
ชุติมา
จิตตรารมย์
0872685719
2420
นางสาว
ธัญญารัตน์
จิตราภิรมย์
0901683685
2421
นางสาว
พรประภา
นิรัตน์
0950196019
2509
นาง
อรวรรณ
วัชรถาวรศักดิ์
0994073569
2510
นาย
ณัฐภัทร
อินทรเสนีย์
0858894144
2607
นางสาว
พิมพ์พร
ทิมขำ
0935767660
2610
นางสาว
พัชรีวรรณ
อินทสุรัช
0876284551
2611
นาย
ชวลิต
กรัดภิรมย์
0612963137
2612
นางสาว
วันวิสาข์
สืบ
0808820601
2615
นางสาว
อาภาภรณ์
บุษบง
0917109599
2718
นาง
สายฝน
ราษีงาม
0856292158
2720
นาง
ปรมาภรณ์
ไชยเขียว
0924454195
2727
สิบเอกหญิง
อนุสา
ส่งสุริน
0987039121
2729
ว่าที่ร้อยตรีหญิง
วิราวรรณ
ทิพย์รัก
0896496653
2730
นางสาว
ดวงกมล
ทองหวาน
0929872968
2818
นางสาว
ชกาภัฎ
ทิศคงทอง
0896450724
2821
นางสาว
ฑิฆัมพร
ออมสิน
0815363289
2823
นางสาว
ปัทมา
ใจชื่น
0869484259
2826
นางสาว
วิภาวรรณ
วิชัยดิษฐ์
0886931222
2830
นางสาว
พรรณธิดา
ภูริวิทยาธีระ
0830333360
2831
นางสาว
ณัฐนรี
พันธ์พงศ์
0875540502
2834
นางสาว
นฤมล
บุญรอด
0980247159
2835
นาง
กวินนาฎ
อินทจันทร์
0908844005
2836
นางสาว
พรพิลาส
วิจิต
0993561941
2839
นางสาว
สุพรรษา
ดุริยานนท์
0818929313
2840
นางสาว
มัสรีน่า
สะนิ
0881048608
2843
นาย
ธิติสรรค์
สงพราหมณ์
0911605133
2844
นางสาว
ณัฐพัชร์
ส่งเสริม
0923209085
2845
นาย
เอกภพ
ไทยทอง
0635504050
2846
นาย
วศิน
ตุเกตุ
0640300089
2901
นางสาว
จันทร์จีรา
บุญปติ
0833953246
2910
นางสาว
กรกมล
กุลทอง
0615469053
2406
นางสาว
นิตยาพร
จันทร์ประสิทธิ์
0862788747
2902
นางสาว
เกศวรา
ศรีพิบูลย์
0898667263
2225
นางสาว
ณัฐธิดา
ทองปัสโนว์
0846293935
3012
นางสาว
นฤมล
สาริขา
0862838958
3014
นางสาว
กันต์หทัย
ใจกว้าง
0848435526
3022
นางสาว
นันทรัตน์
อนุกูล
0901292766
3023
นาย
จตุพล
บุนนาค
0848387032
3024
นางสาว
ชนุตม์
ศรีบุญเรือง
0654453528
2617
นางสาว
ศรินทร์รตา
ชูเชื้อ
0632142212
2512
นาย
ยุทธพงษ์
สนธิกลับ
0901701855
2331
นางสาว
อุษมา
แสงระวี
-
2731
นาย
จิรวัฒน์
บุญสิน
+
edit_key teacher_code chk_day chk_month chk_year hour_am hour_pm am_time pm_time am_latitude am_longitude pm_latitude pm_longitude am_ip pm_ip