ข้อมูลทีปราษฎร์ฯ
 :: หน้าแรก
 :: ข้อมูลทั่วไป
 :: ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 :: สิ่งเคารพ สักการะ
 :: ข้อมูลนักเรียน
 :: ข้อมูลบุคลากร
 :: บทเพลงชาว ท.พ.
 :: หมายเลขโทรศัพท์
 :: แผนที่โรงเรียน
 กลุ่มงาน
 :: บริหารทั่วไป
     ครูและบุคลากร
 :: งบประมาณและสินทรัพย์
     ครูและบุคลากร
 :: บุคลากร
     ครูและบุคลากร
 :: วิชาการ
     ครูและบุคลากร
 :: กิจการนักเรียน
     ครูและบุคลากร
 บุคลากรกลุ่มสาระและเจ้าหน้าที่
 :: คณะผู้บริหารโรงเรียน
 :: ครูและบุคลากร
     ภาษาไทย
     คณิตศาสตร์
     วิทยาศาสตร์
     สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
     สุขศึกษาและพลศึกษา
     ศิลปะ
     การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ภาษาต่างประเทศ
     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     เจ้าหน้าที่
     ภารโรง / แม่บ้าน / ยาม
 รวมลิงค์ ท.พ.
ข่าวประชาสัมพันธ์ ท.พ.
 
ขอเชิญร่วมงาน 
       คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ขอเชิญร่วมงาน "ทีปราษฎร์รวมใจ  เพื่อชิงชัยระดับชาติ" ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
   จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง
การประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
       โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา โดยท่านผู้อำนวยการ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน นางสาวธิราวรรณ  รามแก้ว  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ด้วยความยินดียิ่ง
   จำนวนผู้เข้าชม 33 ครั้ง
การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
      โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา โดยท่านผู้อำนวยการ และคณะครู ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง ในวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องโสตโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
   จำนวนผู้เข้าชม 151 ครั้ง
กิจกรรม 
      โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และชาวบ้าน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ เพื่อรำลึกพระคุณหลวงพ่อ "พระครูวิภาตทีปกร" ผู้ก่อตั้งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
   จำนวนผู้เข้าชม 347 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป
 
ประชาสัมพันธ์ควบคุมภายในเรื่องรายงานมาตรฐานการศึกษา 
       ให้คุณครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบดาวโหลดเอกสารเพื่อรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานส่งฝ่ายประกันคุณภาพตามรายการดังนี้ 1. ครูที่ปรึกษาทุกท่าน ต้องรายงานผลต่อฝ่ายประกันในมาตรฐานที่ 1-6 ตามแบบฟอร์ม 2. ส่วนมาตรฐานที่ 7-15 ให้ผู้
แจ้งประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามวงจรคุณภาพPDCA 
      คณะครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามวงจรคุณภาพ PDCA (ฉบับปรับปรุง)ได้ที่เว็บฝ่ายงานบริหารทั่วไปหัวข้อดาวโหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 และ ประจำปี งบประมาณ 2557 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 และ ประจำปี งบประมาณ 2557 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารบุคลากร
 
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านและช่างทั่วไป 
                     ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยามีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและช่างทั่วไปซึ่งมีรายละเอียดดั่งต่อไปนี้ 1. แม่บ้าน   1   ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผ
ต้อนรับครูใหม่ 
      ทางโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้มีครูย้ายและบรรจุใหม่ คือ 1.นายอภิเดช จิตรมุ่ง 2. นางสาวพิมพ์พร โพธิ์กลื่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารกิจการนักเรียน
 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2 3 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 
       โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา โดยฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม. 2,3,5 และ 6 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
กิจกรรมเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ (ตัวแทนครู) 
       โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยเลือกตั้ง และดำเนินการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ (ตัวแทนครู) ในวันนี้ (22 พฤษภาคม 2558) เวลา 09.00 น.- 15.00 น.
 บริการสารสนเทศ ท.พ.
 :: ดูผลการเรียน (สำหรับนักเรียน)
 :: รายงานการมาเรียน
 :: รายงานการปฏิบัติงาน
 แผนการวัดผล
 :: ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1
 :: ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2
 :: ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3
 :: ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4
 :: ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5
 :: ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6
 เผยแพร่บทความ
 นายพิสิษฐ ศักดา
 :: Backward Design
 :: การสร้างวินัยเชิงบวก
 Best Practice
 :: เครื่องหนังและกะลามะพร้าว
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 :: นายพิสิษฐ ศักดา
 :: นายโกสินทร์ จันทร์ประสิทธิ์
 :: นายประยงค์ ด่วนเดิน
 :: นางสุลีพร ดีทอง
 :: นางจำเรียง ใจกว้าง
 :: นายภาณุมาศ ควนพิน
 :: นายณรงค์ ศิริยงค์
 :: นางสาวนรวีร์ รักเถาว์
 :: นางสาวอรวรรณ อินทรักษ์
 :: นางจันทร์นิพา พยัคฆพล
 :: นางสาววิไลลักษณ์ บุญรัตน์
 :: นางสาวอัญชรีย์ มีแสง
 :: นายธนิต ดีทอง
 :: นายอรรถพล พลวัฒน์
                    อ่านต่อ..
 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
 :: เอกสารหมายเลข 5
 :: -
 คําสั่งปฏิบัติหน้าที่เวร
 :: เวรกลางคืน
 :: เวรกลางวันช่วงวันหยุด
 ::
 รวมลิงค์ต่างๆ
 ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 255 ม.1 ต.แม่นํ้า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
โทรศัพท์ 077-425053, 077-430323, 077-430310 โทรสาร 077-425470 E-mail :: tpp_school@hotmail.com , tpp.tablet@gmail.com
Create by :: ICT Team Theeparatpittaya, All Rights Reserved.
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา