ข้อมูลทีปราษฎร์ฯ
 :: หน้าแรก
 :: ข้อมูลทั่วไป
 :: ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 :: สิ่งเคารพ สักการะ
 :: ข้อมูลนักเรียน
 :: ข้อมูลบุคลากร
 :: บทเพลงชาว ท.พ.
 :: หมายเลขโทรศัพท์
 :: แผนที่โรงเรียน
 กลุ่มงาน
 :: บริหารทั่วไป
 :: งบประมาณและสินทรัพย์
 :: บุคลากร
 :: วิชาการ
 :: กิจการนักเรียน
 :: ICT
 บุคลากร
 :: คณะผู้บริหารโรงเรียน
 :: ครูและบุคลากร
     ภาษาไทย
     คณิตศาสตร์
     วิทยาศาสตร์
     สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
     สุขศึกษาและพลศึกษา
     ศิลปะ
     การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ภาษาต่างประเทศ
     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     เจ้าหน้าที่
     ภารโรง / แม่บ้าน / ยาม
 รวมลิงค์ต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ท.พ.
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป
 
ประชาสัมพันธ์ควบคุมภายในเรื่องรายงานมาตรฐานการศึกษา 
       ให้คุณครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบดาวโหลดเอกสารเพื่อรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานส่งฝ่ายประกันคุณภาพตามรายการดังนี้ 1. ครูที่ปรึกษาทุกท่าน ต้องรายงานผลต่อฝ่ายประกันในมาตรฐานที่ 1-6 ตามแบบฟอร์ม 2. ส่วนมาตรฐานที่ 7-15 ให้ผู้
แจ้งประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามวงจรคุณภาพPDCA 
      คณะครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามวงจรคุณภาพ PDCA (ฉบับปรับปรุง)ได้ที่เว็บฝ่ายงานบริหารทั่วไปหัวข้อดาวโหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
 
ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารในโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ประจำปีการศึกษา 2558 
      สนใจยืนซองประมูลขายอาหารในโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ประจำปีการศึกษา 2558 ดาว์นโหลดเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ประกาศสอบราคาหลายรายการ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 
      สนใจดาว์นโหลดเอกสารได้ที่ กลุ่มงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา โทรศัพท์ 077-425053
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารบุคลากร
 
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการประยงค์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา คนใหม่ 
      ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการประยงค์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา คนใหม่ จากบุคลากรโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาทุกคน
ขอแสดงความยินดี....กับท่านผู้อำนวยการพิสิษฐ ศักดา กับวิทยฐานะผอ.เชี่ยวชาญ 
      ขอแสดงความยินดี....กับท่านผู้อำนวยการพิสิษฐ ศักดา กับวิทยฐานะผอ.เชี่ยวชาญ นับเป็นผอ.เชี่ยวชาญคนแรกของอำเภอเกาะสมุย และผอ.เชียวชาญคนที่ 3 ของ สุราษฎณ์ธานี นับเป็นเกียรติประวัติและศักดิ์ศรีครั้งยิ่งใหญ่ของชาวทะเลทอง
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารวิชาการ
 
ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 
     
ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การรับนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 
         
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรมเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ (ตัวแทนครู) 
       โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยเลือกตั้ง และดำเนินการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ (ตัวแทนครู) ในวันนี้ (22 พฤษภาคม 2558) เวลา 09.00 น.- 15.00 น.
ยินดีต้อนรับเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 
      กลุ่มบริหารงาน กิจการนักเรียน ยินดีต้อนรับผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจ สู่การเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 กลุ่มบริหารงาน กิจการนักเรียน ได้กำหนดระเบียบ ข้อปฏิบัติ และแนวทางในการปฏิบัติตนของนักเรียน เพื่อความเป็นสถานศึกษาคุณภาพ จึงขอให้นักเรียนทุกคน ช่ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหาร ICT
 
ระบบตรวจสอบผลการเรียนแบบออนไนล์ 
       นักเรียนสามารถตรวจสอบระบบตรวจสอบผลการเรียนแบบออนไลน์ ได้ทาง บริการสารสนเทศ ท.พ. เลือก 
บัตรประจำตัวนักเรียนแบบใหม่ 
       ให้นักเรียนติดต่อรับบัตรประจำตัวนักเรียนแบบใหม่ได้ที่ห้อง ICT  
 บริการสารสนเทศ ท.พ.
 :: ระบบตรวจสอบผลการเรียน
     - ปีการศึกษา 2556
 :: รายงานการมาเรียน
 :: รายงานการปฏิบัติงาน
 เผยแพร่บทความ
 นายพิสิษฐ ศักดา
 :: Backward Design
 :: การสร้างวินัยเชิงบวก
 Best Practice
 :: เครื่องหนังและกะลามะพร้าว
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 :: นายพิสิษฐ ศักดา
 :: นายโกสินทร์ จันทร์ประสิทธิ์
 :: นายประยงค์ ด่วนเดิน
 :: นางสุลีพร ดีทอง
 :: นางจำเรียง ใจกว้าง
 :: นายภาณุมาศ ควนพิน
 :: นายณรงค์ ศิริยงค์
 :: นางสาวนรวีร์ รักเถาว์
 :: นางสาวอรวรรณ อินทรักษ์
 :: นางจันทร์นิพา พยัคฆพล
 :: นางสาววิไลลักษณ์ บุญรัตน์
 :: นางสาวอัญชรีย์ มีแสง
 :: นายธนิต ดีทอง
                    อ่านต่อ..
 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
 :: เอกสารหมายเลข 5
 :: -
 คําสั่งปฏิบัติหน้าที่เวร
 :: เวรกลางคืน
 :: เวรกลางวันช่วงวันหยุด
 ::
 ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 255 ม.1 ต.แม่นํ้า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
โทรศัพท์ 077-425053, 077-430323, 077-430310 โทรสาร 077-425470 E-mail :: tpp_school@hotmail.com , tpp.tablet@gmail.com
Create by :: ICT Team Theeparatpittaya, All Rights Reserved.
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา