ตราประจำโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เลขประจำตัวนักเรียน :
รหัสผ่าน : (หมายเลขประจำตัวประชาชน)

 QR - CODE ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา นักเรียนที่มีปัญหาในการเข้าระบบ สามารถติอต่อได้ทาง QR-CODE