ข้อมูลทีปราษฎร์ฯ
 :: หน้าแรก
 :: ข้อมูลทั่วไป
 :: ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 :: สิ่งเคารพ สักการะ
 :: ข้อมูลนักเรียน
 :: ข้อมูลบุคลากร
 :: บทเพลงชาว ท.พ.
 :: หมายเลขโทรศัพท์
 :: แผนที่โรงเรียน
 กลุ่มงาน
 :: บริหารทั่วไป
     ครูและบุคลากร
 :: งบประมาณและสินทรัพย์
     ครูและบุคลากร
 :: บุคลากร
     ครูและบุคลากร
 :: วิชาการ
     ครูและบุคลากร
 :: กิจการนักเรียน
     ครูและบุคลากร
 บุคลากรกลุ่มสาระและเจ้าหน้าที่
 :: คณะผู้บริหารโรงเรียน
 :: ครูและบุคลากร
     ภาษาไทย
     คณิตศาสตร์
     วิทยาศาสตร์
     สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
     สุขศึกษาและพลศึกษา
     ศิลปะ
     การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ภาษาต่างประเทศ
     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     เจ้าหน้าที่
     ภารโรง / แม่บ้าน / ยาม
 รวมลิงค์ ท.พ.
ข่าวประชาสัมพันธ์ ท.พ.
 
ขอเชิญร่วมงาน 
       คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ขอเชิญร่วมงาน "ทีปราษฎร์รวมใจ  เพื่อชิงชัยระดับชาติ" ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
   จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง
การประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
       โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา โดยท่านผู้อำนวยการ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน นางสาวธิราวรรณ  รามแก้ว  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ด้วยความยินดียิ่ง
   จำนวนผู้เข้าชม 34 ครั้ง
การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
      โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา โดยท่านผู้อำนวยการ และคณะครู ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง ในวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องโสตโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
   จำนวนผู้เข้าชม 154 ครั้ง
กิจกรรม 
      โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และชาวบ้าน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ เพื่อรำลึกพระคุณหลวงพ่อ "พระครูวิภาตทีปกร" ผู้ก่อตั้งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
   จำนวนผู้เข้าชม 351 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป
 
ประชาสัมพันธ์ควบคุมภายในเรื่องรายงานมาตรฐานการศึกษา 
       ให้คุณครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบดาวโหลดเอกสารเพื่อรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานส่งฝ่ายประกันคุณภาพตามรายการดังนี้ 1. ครูที่ปรึกษาทุกท่าน ต้องรายงานผลต่อฝ่ายประกันในมาตรฐานที่ 1-6 ตามแบบฟอร์ม 2. ส่วนมาตรฐานที่ 7-15 ให้ผู้
แจ้งประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามวงจรคุณภาพPDCA 
      คณะครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามวงจรคุณภาพ PDCA (ฉบับปรับปรุง)ได้ที่เว็บฝ่ายงานบริหารทั่วไปหัวข้อดาวโหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 และ ประจำปี งบประมาณ 2557 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 และ ประจำปี งบประมาณ 2557 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารบุคลากร
 
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านและช่างทั่วไป 
                     ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยามีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและช่างทั่วไปซึ่งมีรายละเอียดดั่งต่อไปนี้ 1. แม่บ้าน   1   ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผ
ต้อนรับครูใหม่ 
      ทางโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้มีครูย้ายและบรรจุใหม่ คือ 1.นายอภิเดช จิตรมุ่ง 2. นางสาวพิมพ์พร โพธิ์กลื่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารกิจการนักเรียน
 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2 3 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 
       โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา โดยฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม. 2,3,5 และ 6 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
กิจกรรมเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ (ตัวแทนครู) 
       โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยเลือกตั้ง และดำเนินการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ (ตัวแทนครู) ในวันนี้ (22 พฤษภาคม 2558) เวลา 09.00 น.- 15.00 น.
 บริการสารสนเทศ ท.พ.
 :: ดูผลการเรียน (สำหรับนักเรียน)
 :: รายงานการมาเรียน
 :: รายงานการปฏิบัติงาน
 แผนการวัดผล
 :: ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1
 :: ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2
 :: ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3
 :: ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4
 :: ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5
 :: ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6
 เผยแพร่บทความ
 นายพิสิษฐ ศักดา
 :: Backward Design
 :: การสร้างวินัยเชิงบวก
 Best Practice
 :: เครื่องหนังและกะลามะพร้าว
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 :: นายพิสิษฐ ศักดา
 :: นายโกสินทร์ จันทร์ประสิทธิ์
 :: นายประยงค์ ด่วนเดิน
 :: นางสุลีพร ดีทอง
 :: นางจำเรียง ใจกว้าง
 :: นายภาณุมาศ ควนพิน
 :: นายณรงค์ ศิริยงค์
 :: นางสาวนรวีร์ รักเถาว์
 :: นางสาวอรวรรณ อินทรักษ์
 :: นางจันทร์นิพา พยัคฆพล
 :: นางสาววิไลลักษณ์ บุญรัตน์
 :: นางสาวอัญชรีย์ มีแสง
 :: นายธนิต ดีทอง
 :: นายอรรถพล พลวัฒน์
                    อ่านต่อ..
 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
 :: เอกสารหมายเลข 5
 :: -
 คําสั่งปฏิบัติหน้าที่เวร
 :: เวรกลางคืน
 :: เวรกลางวันช่วงวันหยุด
 ::
 รวมลิงค์ต่างๆ
 ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 255 ม.1 ต.แม่นํ้า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
โทรศัพท์ 077-425053, 077-430323, 077-430310 โทรสาร 077-425470 E-mail :: tpp_school@hotmail.com , tpp.tablet@gmail.com
Create by :: ICT Team Theeparatpittaya, All Rights Reserved.
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา